คอร์ส “ปฏิบัติธรรม ตามรอยพ่อ” มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๐

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้นิมนต์พระอาจารย์  กิตติเชษฐ์  สิริวฑฺฒโก คณะสงฆ์ และแม่ชี มาจัดปฏิบัติธรรม คอร์ส “ปฏิบัติธรรม ตามรอยพ่อ” ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

งานนี้เหล่าคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้จัดขึ้นด้วยแนวคิดที่จะดำเนินรอยตามพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล  โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง นักศึกษา และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมด้วย

เริ่มต้นด้วยการสวดมนต์กล่าวขึ้นพระกรรมฐาน หลังจากนั้นผู้ปฏิบัติธรรมก็ได้ร่วมฟังบรรยายธรรม หัวข้อ “พระในบ้าน” และได้กล่าวคำขอขมากรรมต่อบิดามารดา และผู้มีอุปการคุณทั้งหลาย แม้จะมีเวลาในการบรรยายไม่มากนัก แต่ผู้ปฏิบัติธรรมต่างก็ซาบซึ้งและระลึกถึงพระคุณของบุพการีของตนเป็นอย่างมาก

หลังจากนั้นก็ได้เวลาที่ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านรอคอย เมื่อพระอาจารย์กิตติเชษฐ์เข้ามากราบพระพุทธรูป เพียงแค่ได้เห็นพระอาจารย์ และคณะสงฆ์กราบพระพุทธรูปด้วยความศรัทธาและนอบน้อม ก็สร้างความประทับใจให้แก่ทุกท่านที่ได้เห็นจริยวัตรอันงดงามนี้ แม้จะมีนักศึกษาชาวต่างชาติที่ยังไม่ค่อยเข้าใจวิถีการกราบพระในแบบพุทธศาสนาเท่าใดนัก แต่เมื่อได้เห็นกิริยาอันงดงาม แสดงออกถึงความเคารพในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ รวมถึงเมื่อได้ฟังธรรมะจากท่านพระอาจารย์ก็ทำให้ผู้ปฏิบัติธรรมหลายๆ ท่านพบความสงบ ความสบาย และความสุขในจิตใจ

คอร์สนี้สิ้นสุดลงด้วยความประทับใจของผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่าน สมดั่งปณิธานของคณาจารย์ที่ร่วมกัน “ทำบุญฟังธรรม” อย่างแท้จริง