ประวัติพระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก

พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก)

ชื่อ (เดิม) พันตำรวจโทกิตติเชษฐ์ เปรมสกุล

 • เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ อ.เถิน จ.ลำปาง
 • เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปางแห่งที่ ๒๗
 • ประธานที่พักสงฆ์ ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา
  อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
  (ซึ่งมีคลินิกทันตกรรมสิริวัฑฒโก ให้บริการรักษาฟันแก่ พระภิกษุ สามเณร แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
 • พระวิปัสสนาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
 • พระธรรมทูตพิเศษสายต่างประเทศรุ่นที่ ๑๑
 • ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา
 • ประธานมูลนิธิบุญญานุภาพ

คุณวุฒิ

 • ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต-
  นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ ๓๘ (นรต. ๓๘)
 • ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ม.มหิดล
  (ศาสนาเปรียบเทียบ เอกพระพุทธศาสนา)
 • ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิปัสสนาภาวนา
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)

รางวัล

 • ได้รับพระราชทานรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาดีเด่น  “เสมาธรรมจักร” สาขาส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2555
 • ได้รับรางวัล “คนดีศรีเขลางค์” (คนดีประจำจังหวัดลำปาง) ด้านศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2556