ประวัติพระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก

พระกิตติเชษฐ์   สิริวฑฺฒโก

 • สังกัดวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ
 • ประธานศูนย์วิปัสสนามูลนิธิบุญญานุภาพ
 • ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา
 • ประธานมูลนิธิสันนิบาตจังหวัดลำปาง

คุณวุฒิ

 • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (รร.นรต.รุ่น 38)
 • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล
  สาขาศาสนาเปรียบเทียบ เอกพระพุทธศาสนา
 • นักธรรมเอก

รางวัล

 • ได้รับพระราชทานรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาดีเด่น  “เสมาธรรมจักร” สาขาส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2555
 • ได้รับรางวัล “คนดีศรีเขลางค์” (คนดีประจำจังหวัดลำปาง) ด้านศาสนา
  ประจำปี พ.ศ. 2556