เกี่ยวกับมูลนิธิ

มูลนิธิบุญญานุภาพ

(สำนักวิปัสสนาบุญญานุภาพ อ.เถิน จ.ลำปาง)

  

ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๘ โดยมีวัตถุประสงค์ ในการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ตามแนวทางพระพุทธศาสนา สงเคราะห์พระภิกษุ สามเณร แม่ชี ผู้ปฏิบัติธรรม ที่เจ็บป่วย และจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่พระสงฆ์ สามเณร แม่ชี รวมทั้งมอบทุนอาหารกลางวัน ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นต้น
และที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในการปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐานด้วยการเจริญสติปัฎฐาน 4 เพื่อก่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ มีความเมตตาและเสียสละแก่ผู้อื่น สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีมีสติปัญญาในการแก้ปัญหาและดับทุกข์ อีกทั้งเป็นการทำนุบำรุงและเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้ยั้งยืนสืบต่อไป

มูลนิธิบุญญานุภาพ
134 หมู่ 9 ตำบลแม่ปะ
อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160

เบอร์โทรศัพท์:
081-334-5880
082-495-5295
089-799-7709
089-201-9630

Email: boonyanupab@gmail.com, bunyanupab@hotmail.com

Facebook: www.facebook.com/1bunyanupab

Line: