สรุปจำนวน คณะพระอาจารย์และพระนิสิตที่ให้เกียรติเข้ารับบริการ ทางทันตกรรม ที่คลินิก สิริวฑฺฒโก วันที่ 8 มิถุนายน 2562

มูลนิธิบุญญานุภาพและมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ได้รับเกียรติจากคณะพระอาจารย์และพระนิสิต จากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ให้บริการทางทันตกรรม และน้อมถวายแปรงสีฟัน และยาสีฟัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จำนวน 24 รูป ณ ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา อำเภอเชียงรากน้อย จังหวัดอยุธยา

โดยมีรายการดังนี้

1.ตรวจสุขภาพช่องปาก 24 รูป

2. ขูดหินปูน 19 รูป

3. อุดฟัน 3 รูป

4. ถอนฟัน 2 รูป

5. เคลือบฟลูออไรด์ 1 รูป

กราบอนุโมทนา และขอบพระคุณพระราชวรมุนี, ดร. อธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิต และพระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มจร. ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมนี้เป็นอย่างดี