มูลนิธิพุทธะมหาเมตตาและมูลนิธิบุญญานุภาพ ร่วมถวายเครื่องนอนจำนวน 300ชุด แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 13 มกราคม 2563