คุณพิชญาภา แก้วโสวัฒนะ(พี่เปิ้ล SCG)จากธรรมโอสถรักษาจิต สู่การเป็นผู้ให้ธรรมะแก่ชุมชน