คอร์ส “ประกายธรรมนำสุข” บริษัท ไทยมาสเตอร์คัลเลอร์ จำกัด ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๐

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา บริษัท ไทยมาสเตอร์คัลเลอร์ จำกัด และคณะ ได้นิมนต์พระอาจารย์  กิตติเชษฐ์  สิริวฑฺฒโก คณะสงฆ์ และแม่ชี มาจัดปฏิบัติธรรม คอร์ส “ประกายธรรมนำสุข” บริษัท ไทยมาสเตอร์คัลเลอร์ จำกัด จ.นครปฐม

เนื่องจากเป็นคอร์สที่จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานในบริษัท และกัลยาณมิตรที่ต่างคุ้นเคยกันดี ได้มาวิปัสสนากรรมฐานภายในเวลาหนึ่งวันแห่งการเจริญสติ พิธีการต่างๆ เป็นไปอย่างเรียบง่าย เริ่มตั้งแต่การถวายข้าวพระพุทธ ถวายภัตตาหารให้แก่พระสงฆ์ และปฐมนิเทศให้แก่ผู้มาร่วมปฏิบัติธรรม

 

หลังจากนั้นคณะแม่ชีจึงได้นำปฏิบัติเจริญสติ และรับฟังธรรมะบรรยายจากแขกรับเชิญพิเศษ คุณ พงษ์ชัยพัฒน์ ใจอารีย์ ผู้ที่เคยทุกข์เพราะความเจ็บป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับประสาทตา ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ แต่เมื่อได้มาปฏิบัติธรรมก็ทำให้อาการป่วยดีขึ้น แม้วันนี้จะไม่มีทรัพย์สินเงินทองมากมาย แต่ก็มีความสุขได้ด้วยการปฏิบัติธรรม ดำเนินชีวิตตามรอยทางที่พระพุทธเจ้าได้สั่งสอนไว้

คนพิเศษอีกท่านหนึ่ง ผู้ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยศรัทธาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระโพธิสัตว์ คุณพรทิพย์ พันธุ์นนท์ เพราะความเจ็บป่วยทางกายนำพาให้คุณพรทิพย์ได้มาพบพระอาจารย์กิตติเชษฐ์ และค้นพบว่า แม้ทรัพย์สินมีค่ามากมายก็เทียบไม่ได้กับการสร้างอริยทรัพย์ในทางธรรมให้เจริญงอกงามไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ เพราะทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจัง

ในช่วงบ่ายก็ได้มีกิจกรรม “พระในบ้าน” ระลึกถึงพระคุณบิดามารดา ผู้มีพระคุณทั้งหลาย และก็ถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอย พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ ได้เทศนาธรรมให้แก่ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่าน มุ่งเน้นเรื่องการรักษาศีล ๕ ที่ผู้ปฏิบัติทุกท่านสามารถทำได้ เพราะการรักษาศีลคือการดำเนินบนทางแห่งความไม่ประมาท ไม่สร้างความเสียหายให้แก่ตนเองและผู้อื่น และให้รู้จักการให้อภัย

 

หลังจากนั้นท่านเจ้าภาพก็ได้กล่าวขอบพระคุณพระอาจารย์ คณะพระสงฆ์ แม่ชี วิทยากร และจิตอาสาทุกท่าน ด้วยหัวใจแห่งความเป็นผู้ให้ของท่านเจ้าภาพนั้นได้สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ปฏิบัติธรรมในวันนี้เป็นอย่างมาก

ขออนุโมทนาบุญกับท่านพระอาจารย์กิตติเชษฐ์ คณะพระสงฆ์แม่ชี ท่านเจ้าภาพทุกท่าน ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมทุกท่าน รวมถึงท่านผู้ให้บริการทุกๆท่านค่ะ สาธุๆๆ