ขอเชิญร่วมสาธยายพระไตรปิฎก ในนามมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๙๘๙