Somjai has focused her mind to give respect, faith, and metta./ สมใจ จุงจิตร น้อมจิต ศรัทธา เมตตา

Somjai Jungjit has focused her mind to give respect, faith, and metta (loving kindness).

Somjai Jungjit is a nurse at the hospital in Phuket. Meditation made her more aware of her emotions. Her work doesn’t give her much free time. She used what she learned from doing meditation which is taking care of the mind. She said that every second is an opportunity to meditate. How could she do it? Follow her story at the link https://youtu.be/mPXerCMv5gc

สมใจ จุงจิตร มีอาชีพเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ผลจากการปฏิบัติธรรมของคุณสมใจ ทำให้เธอรู้เท่าทันอารมณ์มากขึ้น ด้วยอาชีพหน้าที่การงาน เธอไม่ได้มีเวลามากนัก ดังนั้น คุณสมใจจึงนำคำสอนที่ได้จากการมาปฏิบัติธรรม คือ การรักษาจิต เธอทำได้เป็นอย่างดี เธอบอกว่า ทุกๆวินาทีคือการปฏิบัติธรรมของเธอ จะเป็นวิธีการอย่างไรนั้น โปรดติดตามเรื่องราวตามลิงค์นี้ https://youtu.be/mPXerCMv5gc

www.bunyanupab.com

ความคิดเห็น