Nattana Gongprawat has changed her perspective. / ณัฐนันท์ ก้องประวัติ_เปลี่ยนมุมมอง พบทางสว่าง

Nattana Gongprawat is a 53 year old middle aged lady who works at the Secretariat of the House of Representatives. She came to meditate here because of her curiosity. This made her unable to understand what Phra Ajarn taught. But, because of her prayers, she was able to come back and meditate again. Then, her prayers came true. Her life changed. Her life was totally changed. She understands dhamma deeper. She proved that dhamma was great. Follow her story at the link https://youtu.be/xCmaMBI-l-k

ณัฐนันท์ ก้องประวัติ สาวกลางคนวัย 53 ปี จากสำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร มาปฏิบัติธรรมด้วยความสงสัย ทำให้ไม่เข้าใจในสิ่งที่พระอาจารย์สอน แต่ด้วยแรงอธิษฐานขอให้ได้มาปฏิบัติธรรมอีก แล้วคำอธิษฐานก็เป็นจริง เธอได้มาอีก และครั้งนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในชีวิตของเธอ ชีวิตเธอเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน และมีความเข้าใจในธรรมะที่ละเอียดยิ่งขึ้น เธอได้พิสูจน์แล้วว่ารสของพระธรรมนั้นช่างประเสริฐนัก เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากลิงค์ https://youtu.be/xCmaMBI-l-k

www.bunyanupab.com

ความคิดเห็น