เทศนาธรรมจากพระอาจารย์กิตตเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก เรื่อง เมื่อเธอไม่มี ทุกข์ก็ไม่มี

เทศนาธรรมจากท่านพระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก เรื่อง เมื่อเธอไม่มี ทุกข์ก็ไม่มี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ บ้านพุทธเมตตา