อิทธิบาท 4 และการสู้กิเลสจนเราไม่มี

รู้กายรู้จิตของเรา ดูนิวรณ์5 มีมั้ย กิเลสมีมั้ยในใจเรา ความทุกข์มีมั้ยในจิตเรา ตรวจสอบวิมังสาในปัจจุบันขณะ ผู้ไม่ประมาทย่อมเจริญอิทธิบาท4 ฉันทะคือความพอใจ ความปรารถนา ตามที่ตั้งปณิธานหรือเป้าหมายไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามที่เป็นเรื่องที่ดี ทางโลกและทางธรรม การบรรลุธรรมหรือการบรรลุปณิธาน วิริยะคือความเพียร เราได้เพียรอย่างต่อเนื่องจริงจังมั้ย เราเหลวไหลมั้ยในแต่ละวัน แต่ละเวลา เราประมาทเกินไปมั้ย เราทำความเพียรถึงที่สุดของเรารึยัง วิริยะปรมัตถบารมีได้ทำรึยัง หรือเรายังตามใจกิเลสของเราอยู่ ยังติดสบายอยู่ แล้วเมื่อไหร่เล่าเราจะสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา จิตตะ จิตตั้งมั่นดีพอรึยัง สมาธิ สติ สัมปชัญญะ จิตตั้งมั่นเป็นยังไง มันทรงสมาธิ ทรงฌาน วิปัสสนาญาณ ได้สมถกรรมฐานก็ยังดี ดีกว่ามันฟุ้งไปเรื่อย ง่วงไปเรื่อย อยากไปเรื่อย ลังเลสงสัยไปเรื่อย อกุศลไปเรื่อย ทำไมปล่อยจิตเป็นเช่นนั้น เรามีเวลามากหรือ

สติระลึกได้ดีพอรึยัง สัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมจริงหรือยัง สำรวมในอินทรีย์ อินทรีย์สังวร ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจเป็นเช่นไร รู้บ้างมั้ยในทวารทั้ง6 เรา มันมีกิเลสเข้าหรือกิเลสออก เราจับตัวเหี้ยในใจของเราคือกิเลสได้มั้ย คำว่าตัวเหี้ยไม่ใช่คำหยาบนะ เปรียบเทียบธรรมะที่พระเถระใบลานเปล่ากับเณรอรหันต์สนทนากัน เราจับมันมั้ยหรือเราปล่อยให้มันเข้าออกสบาย

อิทธิบาท๔ และการสู้กิเลสจนไม่มีเรา
๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

ความคิดเห็น