ศีล โดยพระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก

ทุกคำของศีลมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง จะเรียกว่าธัมมานุสสติก็ได้ ปาณาติปาตา เวรมณี สิกขาปะทัง สมาทิยามิ ขนมันลุกซู่ไปหมด เย็นไปหมด ใครรู้สึกได้ ยกมือขึ้น ดังนั้นธรรมะทุกตัวอักษรที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้และแสดงธรรมไว้ ถ้าเราเข้าถึงมันก็เป็นเช่นนี้และมันก็จะแจ่มแจ้งลึกซึ้งไปเรื่อยๆ เรื่อยๆ ไม่ใช่ผิวเผินเหมือนเมื่อก่อน สักแต่พูดไป รับศีลเมื่อก่อน ปาณาติปาตา เวรมณี สิกขาปะทัง สมาทิยามิ ไม่รู้เรื่องอะไร ได้แค่ท่องไป

อทินนาทานา เวรมณี สิกขาปะทัง สมาทิยามิ มันก็ตื้นตันไปหมด เพราะไม่เอาของใครมา ไม่ต้องการของใคร คนที่มีธรรมะเค้ามีแต่ให้ ไม่รู้จะเอามาทำไม เพราะใจมันไม่ปรารถนา แม้เค้าตั้งใจให้ก็ไม่อยากได้ ก็กิเลสมันน้อยแล้ว

กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี สิกขาปะทัง สมาทิยามิ มันก็สงบจากกามคุณ5 โลกมายาที่พาให้หลง ไปผิดศีล แย่งคนรัก ของรักของคนอื่น จาบจ้วงล่วงเกินผู้ที่พ่ายแพ้ถูกแย่งไป นี่เพราะความไม่เข้าใจศีล ว่าศีลมันสำคัญยิ่งนัก ขาดศีลก็ขาดใจ ใจที่ดีงาม

ผ้าขาดมันปะได้นะ ศีลขาดมันปะไม่ได้นะ แล้วจะปะด้วยอะไรล่ะศีลน่ะ ใครเข้าใจ ยกมือขึ้น ก็ปะด้วยการทำมันให้ถูก ไอ้ที่ผิดก็เลิกซะ อย่าเป็นคนดื้อด้าน สอนยากสอนเย็น ไอ้สอนเย็นน่ะมันดีคือสอนแล้วสบาย ถ้าสอนแล้วมันแทบตายอย่างงี้ก็ไม่เอานะ

พระธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก
เรื่อง “ศีล”
ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑