วิปัสสนาพาสุข

บันทึกรายการ พุทธปัญญาภิรมย์ : หัวข้อ “วิปัสสนาพาสุข”
ออกอากาศทาง TNN24 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 54
โดย พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก สำนักวิปัสสนาบุญญานุภาพ จ.ลำปาง

สำนักวิปัสสนาบุญญานุภาพ : https://www.bunyanupab.com/webbun/index.php/home