มูลนิธิบุญญานุภาพและมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา มอบเงินบริจาคและสิ่งของเครื่องใช้ ให้แก่กิ่งกาชาดอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก ประธานมูลนิธิบุญญานุภาพและมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา มอบเงินบริจาคและสิ่งของเครื่องใช้ ให้แก่ กิ่งกาชาดอำเภอเถิน โดยมีรายการสิ่งของเครื่องใช้ดังนี้

1.รองเท้า 96 คู่

2.ผ้าเช็คตัว(ผ้าใหญ่) 50 ผืน

3.ผ้าห่ม 2 ผืน

4.หมวกกันน๊อต 1 อัน

5.แก้วน้ำรูปการ์ตูน 4 ใบ

6.ยาเขียวชนิดเม็ด 20 ชุด

7.ชุดสังฆทานยา 5 ชุด

8.ยาแก้ไอ 8 ขวด

9.ยาหม่อง 9 ขวด

โดยคุณเชาว์ทวีพัฒน์ ดนัยนันท์ ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอเถิน เป็นตัวแทนรับมอบ เงินบริจาคและสิ่งของเครื่องใช้ดังกล่าว เพื่อเป็นรางวัลในงานประเพณีงานเมืองสังฆเติ๋นรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ในวันที่ 5-9ธ.ค.62 โดยงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ไว้สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้ประสบภัยต่างๆ ในพื้นที่อำเภอเถินและพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดลำปาง