คุณมุก-ณัฏฐา ริ้วภากร_พระธรรมชำระจิต ลดอัตตา มิจฉาทิฏฐิสลาย