คอร์สคุณแม่ดร.สิริ กรินชัย (เทศกาลสงกรานต์) วันที่ 8-15 เมษายน 2560

เมื่อวันที่ 8 – 15 เมษายน 2560
สำนักวิปัสสนาบุญญานุภาพ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
ได้จัดอบรมวิปัสสนากรรมฐาน “หลักสูตรพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข”
(คุณแม่ดร.สิริ กรินชัย 7 คืน 8 วัน)

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ..
พัฒนาจิตให้มีสติ ตื่นรู้ เบิกบาน อยู่กับปัจจุบัน ขัดเกลากิเลสเครื่องเศร้าหมองความไม่รู้จริง เกิดปัญญา

ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การกําหนดอิริยาบถปัจจุบัน การเดินจงกรม
นั่งสมาธิ  สวดมนต์  ฟังธรรมบรรยายทุกวัน และกิจกรรมพระในบ้าน เป็นต้น

กิจกรรมใส่บาตร
กิจกรรม ธรรมะบรรยาย

การรับประทานอาหาร(มังสวิรัติ)ด้วยสติ

 

ตามรอยพระพุทธองค์ สู่หนทางแห่งความดับทุกข์

“…แม่ภูมิใจว่างานนี้ไม่ล้มเหลว ไม่เสียชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์ พบพระพุทธศาสนา
ขอลูกทุกคนจงตั้งอกตั้งใจ ประพฤติปฏิบัติจริงๆ ต่อไป จนกว่าจะได้บรรลุมรรคผลนิพพาน…”

คุณแม่ดร.สิริ  กรินชัย